Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç TİN SURESİ OKUNUŞU, Anlamı: Tin Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Diyanet Meali, Tefsiri, Fazileti ve Okunuşu
    • 1

     Tin Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasında bulunur. Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci suredir. Burûc suresinden sonra, Kureyş suresinden önce Mekke’de inmiştir. Tin Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Tin Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

    • 2

     Tin Suresi Arapça Okunuşu

     Bismillahirrahmânirrahîm.

     1- Vettiyni vezzeytuni

     2- Ve turi siyniyne

     3- Ve hazelbeledil'emiyni

     4- Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin

     5- Sümme redednahü esfele safiliyne

     6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

     7- Fema yukezzibuke ba'du biddiin

     8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

    • 3

     Tin Suresi Türkçe Anlamı

     Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

     1- Andolsun o incire, o zeytine,

     2- Sinin (Sina) dağına

     3- ve bu güvenli beldeye ki,

     4- Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

     5- Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.

     6- Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.

     7- O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?

     8- Allah hakimlerin hakimi değil mi?

    • 4

     Tin Suresi Konusu

     Sûrede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildiril­miştir.

     Tin Suresi Nuzül

     Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

    • 5

     Tin Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

     Yüce Allah kendisinin ilim, sanat ve kudret sıfatlarını gösteren dört önemli varlığa yani insanın maddî gıdalarından olan incire, zeytine, mânevî gıdası olan vahyin indiği Sînâ dağına ve “emin belde”ye (Mekke), insanların muhtaç oldukları maddî ve mânevî ikramların mükemmel örneklerine yemin ederek insanı en güzel biçimde yarattığını, hem bedenen hem de ruhen yükümlülük alabilecek yeteneklerle donattığını ifade buyurmuştur (insanın seçkin yaratılışı ve üstünlüğü hakkında ayrıca bk. İsrâ 17/70).

     Bir görüşe göre incir ve zeytin, mecaz olarak bu ağaçların çokça bulunduğu toprakları, yani Akdeniz’in doğusunda bulunan Filistin ve Suriye’yi simgelemektedir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerin çoğu bu topraklarda yaşadıkları ve tebliğde bulundukları için bu iki ağaç cinsi bu peygamberlerin dile getirdiği dinî öğretilerin hayır ve bereketlerinin sembolü olarak kabul edilmektedir. Kezâ “tîn” ve “zeytûn” kelimeleri hakkında, ilkiyle Mekke’deki Mescid-i Haram’ın, ikincisiyle Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’nın kastedildiği gibi daha başka sembolik izahlar yapılmıştır. Ancak Şevkânî’nin de haklı olarak belirttiği gibi bu tür yorumların aklî ve naklî dayanağı yoktur (V, 545-546).

     Âyette Sînâ dağı için kullanılan sînîn kelimesinin Habeşçe veya Nabatça olduğu ve “verimli, bereketli, bol ağaçlı” veya “mübarek” anlamına geldiği belirtilir (Râzî, XXXII, 10; İbn Âşûr, XXX, 421). Mekke’nin “güvenli belde” olarak anılmasının sebebi ise gerek İslâm’dan önce gerekse İslâmî dönemde buranın bir barış kenti olarak tanınması ve orada her türlü kan dökmenin yasaklanması , hatta şehre ticaret amacıyla gelen yabancıların mal veya can güvenliğini sağlamak üzere kabileler arasında anlaşmalar yapılıp uygulanmasıdır.

     “En güzel biçim” diye çevirdiğimiz ahsen-i takvîm tamlaması bu bağlamda insana Allah tarafından verilen en güzel ve en mükemmel biçim ve yapıyı, bu sayede insanın, yeryüzü varlıkları içinde gerek fizyolojik gerekse ruhsal ve zihinsel yetenekler bakımdan en mükemmel ve en seçkin canlı olarak yaratılmış olmasını ifade eder. Yaratılmışların en mükemmeli olan insanda bulunan –âyetteki deyimiyle– bu güzelliğin kaynağı, Allah’ın onu kendi eliyle yaratıp ruhundan üflemesi (bk. Sâd 38/72, 75), “kendi sûreti üzere” (kendi sıfatlarından ona –insanlık düzeyinde olmak üzere– lütufta bulunarak) yaratması (bk. Buhârî, “İsti’zân”, 1; Müslim, “Birr”, 115), onu yeryüzünde halife kılması (bk. Bakara 2/30; bilgi için bk. Süleyman Uludağ, “Ahsen-i Takvîm”, DİA, II, 178) vb. lütuf ve inayetleridir. Müfessirler Allah’ın insandan daha güzel mahlûku olmadığı kanaatindedirler. Zira Allah insanı canlı, bilen, irade sahibi, konuşan, işiten, dinleyen, gören, düşünüp tedbir alan, hikmetle hareket eden ve bütün bu özellikleri sayesinde fizik bakımdan kendisinden daha güçlü varlıklar üzerinde bile hâkimiyet kurabilen , kültürler ve medeniyetler geliştirebilen bir varlık olarak yaratmıştır ki bütün bu vb. sıfatlar aynı zamanda ilâhî sıfatların bir kısmının ondaki yansımaları, tecellileridir (krş. Şevkânî, V, 546).

    • 6

     Tin Suresi Fazileti

     • Resûl-i Ekrem (s.a.s.), seferde yatsı namazını kıldırırken, iki rekattan birinde bu sureyi okumuştur. (Buhârî, Ezân 100; Müslim, Salât 175-177)

     Tin Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

     • Mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci suredir.

     • Burûc suresinden sonra, Kureyş suresinden önce Mekke’de inmiştir.

     Tin Suresi Kaç Ayet?

     • Tin Suresi 8 ayetten oluşmaktadır.

     Tin Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

     • Tin Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 596. sayfada başlar, 597. sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.

     Tin Ne Demek?

     • Surenin 1. ayetinde geçen "tîn" ve "zeytûn" sözcüklerinin incir ve zeytini kastettiği düşünülmektedir. Ancak bazı tefsir bilginleri, bu kelimelerin iki kutsal mekânın adı da olabileceğini söylemişlerdir. Bunu da, ayetin devamında gelen "Sina Dağı" ve "güvenli şehir (Mekke)" ifadelerine daha uygun düştüğü görüşüne dayandırmışlardır.

     • Bir diğer görüşe göre ise incir ve zeytin sözcükleri, bu ağaçların çokça bulunduğu toprakları, yani Akdeniz'in doğusundaki Filistin ve Suriye'yi mecazi olarak temsil etmektedir.

    • 7

     Tin Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

     Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

     Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Tin suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

     Keza, başörtüsü olmadan da Tin suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

     Tin Suresi Adetliyken Okunur Mu?

     · Tin suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

    • 8

     EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

     • Ayetel Kürsi
     • Kunut Duaları
     • Sübhaneke Duası
     • Nasr Suresi
     • İnşirah Suresi
     • İhlas Suresi
     • Asr Suresi
     • Felak Nas Suresi
     • Yasin Suresi
     • Kadir Suresi
     • Alak Suresi
     • Al-i İmran Suresi
     • Beyyine Suresi
     • Cuma Suresi
     • Hümeze Suresi
     • Fatiha Suresi
     • Müzzemmil Suresi
     • Duha Suresi
     • Fetih Suresi
     • Kevser Suresi
     • Kehf Suresi
     • Müddessir Suresi
     • Münafikun Suresi
     • Bakara Suresi
     • Nisa Suresi
     • Salli Barik Duaları
     • Tebbet Suresi
     • Maun Suresi
     • Fil Suresi
     • Tekasür Suresi
     • Zilzal Suresi
     • Kureyş Suresi
     • Kalem Suresi
     • Şifa Duası
     • Rızık Duası
     • Dilek Duası
     • Nazar Duası
    Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa