Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan dev kaynak! 1.2 milyar TL... - Beşiktaş Haberleri

    Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ (BJKAS) dün yapılan yönetim kurulu toplantısında yüzde 250 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldığını KAP'a bildirdi.

    Siyah-beyazlılar ayrıca yaptığı ikinci açıklama ile de elde edilecek kaynağın nasıl kullanılacağını da duyurdu.

    KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketin 1,2 milyar TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 600 milyon TL (%250) artırılarak 840 milyon TL'ye çıkartılmasına karar verildi.

    DEV KAYNAK

    Mali anlamda zor bir süreçten geçen Beşiktaş'ta bu hamleyle önemli bir kaynak yaratacak. Siyah-beyazlılar, bedelli sermaye artırımı ile 1.2 milyar TL (35 milyon Euro) gelir hedefliyor. Böylece yaz transfer döneminde yapılacak takviyeler için de bütçede alan açılacak.

    REKLAM

    NERELERDE KULLANILACAĞI DA DUYURULDU

    Açıklamada sermaye artırımı sonrası elde edilecek rakamın kullanımı ile ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

    - %50-%60: Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile akdedilen lisans anlaşmasının uzatılması karşılığı Kulübe yapılacak ödeme,

    - %20-%25: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalanan “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” kapsamında kredi ödemesi

    - %12-%18: Futbol A Takım hakediş ödemeleri,

    - %12-%18: Şirket işletme giderleri ve tedarikçi ödemeleri,

    - %4-%6: Bonservis ödemeleri

    İŞTE YAPILAN AÇIKLAMANIN TAMAMI

    Beşiktaş'ın bedelli sermaye artırımı ile ilgili açıklamaları şöyle:

    "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2024 tarihli toplantısında;

    Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden Şirketimizin 1.200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 240.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 600.000.000.-TL (%250) artırılarak 840.000.000.-TL'ye çıkartılmasına,

    REKLAM

    Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve beheri 0,01 TL nominal değerli olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot (100 adet) payın nominal değeri olan 4,00 TL üzerinden kullandırılmasına,

    Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

    Nakden artırılan 600.000.000.-TL sermayeyi temsil edecek payların 1.500.000.-TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı, 598.500.000.-TL nominal değerli kısmının (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,

    Sermaye artırımında ihraç edilecek (A) Grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, (B) Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

    Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

    Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satılmasına,

    REKLAM

    Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da süresi içinde satılamayan payların mevcudiyeti halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 iş günü içerisinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına,

    Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

    İşbu karara konu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin (VII- 128.1) 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan ekli "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor'un ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) 457. maddesi kapsamında hazırlanan beyanın kabul edilmesine,

    Sermaye artırımı işlemi için Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

    Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

    REKLAM

    Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgilerin tanzimi ve imzalanması, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dâhil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifa ve ikmali dahil olmak üzere işbu sermaye artırımı süreci kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Tebliğ'in 25/2 maddesi gereği Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin ilgili ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilmesi, sermaye artırımının tamamlandığını ve Şirket tarafından sağlanan toplam fon miktarının gösteren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına ve herhangi ikisinin müşterek imzası ile yukarıda sayılan hususlarda Şirket'i temsiline katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

    Kamuoyuna ve tüm paydaşlarımıza duyurulur."

    Bedelli sermaye artırımından elde edilen kaynak nerede kullanılacak

    Beşiktaş bedelli sermaye artış kararın dışında KAP'A gönderdiği ikinci açıklama ile bu artırımdan elde edilen kaynağın nasıl kullanılacağını da açıkladı.

    BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

    1. Raporun Amacı İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) “Pay Tebliği”nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesinde “Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur” hükmü gereğince hazırlanmıştır. İşbu Rapor’un konusu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) Yönetim Kurulu’nun, 1.200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, Şirket’in mevcut 240.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere, %250 oranında 600.000.000.-TL artırılarak 840.000.000.-TL’ye çıkartılmasına yönelik olarak alınan 01.04.2024 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin (Tebliğ) 33’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımından elde edilecek brüt 2.400.000.000 TL tutarındaki fonun kullanım yerlerinin tespiti, raporlanması ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmasıdır. Tebliğ’in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ’in 33/2 hükmü saklıdır.

    REKLAM

    2. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Tutarı:

    Şirket’in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 2.400.000.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 2.353.000 TL’nin düşülmesi sonucu ise net 2.397.647.000 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır.

    3. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım

    Yeri Şirket’in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:

    %50-%60: Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile akdedilen lisans anlaşmasının uzatılması karşılığı Kulübe yapılacak ödeme,

    % 20-%25: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalanan “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” kapsamında kredi ödemesi

    REKLAM

    %12-%18: Futbol A Takım hakediş ödemeleri,

    %12-%18: Şirket işletme giderleri ve tedarikçi ödemeleri,

    % 4-%6: Bonservis ödemeleri,

    Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranında kadar geçiş yapabilecektir.

    Şirket, sermaye artırımından elde ettiği fonu, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond, yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa