Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Dış Yazar Meryem suresi okunuşu ve Türkçe anlamı! Meryem suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti

    Meryem Ne Demek?

    Meryem Suresi’ne adını veren Meryem kelimesi Arapça kökenli isimler arasındadır. Bu isim, “örtülen” ve “elbise giyen” gibi anlamlara gelir. Sure, Hz. Meryem’in oğlu İsa’yı dünyaya getirişini anlatır. Bu nedenle de adı “Meryem Suresi” diye geçer. Meryem Suresi anlamı bu şekildedir.

    Meryem Suresi Faziletleri

    İslam alimleri tarafından yapılan Meryem Suresi tefsiri ve yorumlamalar neticesinde bu sureyi okuyanların sahip olacağı faziletler aşağıda sıralanmıştır;

    • Bu sureyi düzenli olarak okuyan kişilerin bol rızıklı hayatları ve bereketli evleri olur.
    • Sure, okuyan kişiyi can, mal ve evlat gibi konularda şanslı hâle getirir.
    • Düzenli Meryem Suresi okuyan kişilerin zenginliğe ulaşması kolaylaşır.
    • Kolay doğum yapmak isteyen hamile kadınların bu sureyi okuması tavsiye edilir.
    • Hamile kalmak isteyenlerin bu sureyi düzenli okuması önerilir.
    REKLAM

    Meryem Suresi Okunuşu

    Meryem Suresi Arapça okunuşu aşağıda verilmiştir;

    • Kef ha ya ayn sad
    • Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya
    • İz nada rabbehu nidaen hafiyya
    • Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya
    • Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya
    • Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya
    • Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya
    • Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya
    • Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a
    • Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya
    • Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya
    • Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya
    • Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya
    • Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya
    REKLAM
    • Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya
    • Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya
    • Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya
    • Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya
    • Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya
    • Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya
    • Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya
    • Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya
    • Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya
    • Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya
    • Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya
    • Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşerî ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya
    • Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya
    • Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya
    • Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya
    • Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya
    • Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya
    • Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya
    • Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya
    • Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun
    • Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekûn
    • Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym
    • Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym
    • Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın
    • Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun
    • İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun
    • Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya
    • İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a
    • Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya
    • Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya
    • Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya
    • Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya
    • Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya
    • Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya
    • Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya
    • Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya
    • Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya
    • Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya
    • Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya
    • Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya
    • Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya
    • Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya
    • Ve rafa'nahü mekanen aliyya
    • Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya
    • Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya
    • İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a
    • Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya
    • La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya
    REKLAM
    • Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya
    • Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)
    • Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya
    • Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya
    • E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a
    • Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya
    • Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya
    • Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya
    • Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya
    • Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya
    • Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya
    • Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya
    • Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda
    • Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda
    • E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda
    • Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda
    • Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda
    • Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda
    • Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza
    • Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda
    • E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza
    • Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda
    • Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda
    • Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda
    • La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda
    • Ve kalittehazer rahmanü veleda
    • Le kad ci'tüm şey'en idda
    • Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda
    • En deav lirrahmani veleda
    • Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda
    • İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda
    • Le kad ahsahüm ve addehüm adda
    • Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda
    • İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda
    • Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda
    • Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadinev temeu lehüm rikza
    REKLAM

    Meryem Suresi Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd. ﴾1﴿ Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. ﴾2﴿ Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. ﴾3﴿ O şöyle demişti: "Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım." ﴾4﴿ "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!" ﴾5-6﴿ (Allah şöyle dedi:) "Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik." ﴾7﴿ Zekeriyya, "Rabbim!" "Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?" ﴾8﴿ (Vahiy meleği) dedi ki: "Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: "Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım." ﴾9﴿ Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi. ﴾10﴿ Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı tespih edin" diye işaret etti. ﴾11﴿

    REKLAM

    Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. ﴾12-14﴿ Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun! ﴾15﴿ (Ey Muhammed!) Kitapta (Kur'an'da) Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. ﴾16-17﴿ Meryem, "Senden, Rahmân'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)" dedi. ﴾18﴿ Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim" dedi. ﴾19﴿ Meryem, "Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi. ﴾20﴿ Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" dedi. ﴾21﴿ Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. ﴾22﴿ Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi. ﴾23﴿ Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı." ﴾24﴿ . "Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün." ﴾25﴿

    "Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de. ﴾26﴿ Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!" ﴾27﴿ "Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi." ﴾28﴿ Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler. ﴾29﴿ Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı (İncil'i) verdi ve beni bir peygamber yaptı." ﴾30﴿ "Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti." ﴾31﴿ "Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı." ﴾32﴿ "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir)." ﴾33﴿ Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. ﴾34﴿ Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol!" der ve o da oluverir. ﴾35﴿ Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O'na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur. ﴾36﴿ (Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline! ﴾37﴿ Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. ﴾38﴿

    REKLAM

    Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. ﴾39﴿ Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz! Ancak bize döndürülecekler. ﴾40﴿ Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. ﴾41﴿ Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?" ﴾42﴿ "Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim." ﴾43﴿ "Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân'a isyankâr olmuştur." ﴾44﴿ "Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." ﴾45﴿ Babası, "Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" dedi. ﴾46﴿ İbrahim şöyle dedi: "Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır." ﴾47﴿ "Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb'ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum." ﴾48﴿ İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. ﴾49﴿ Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik). ﴾50﴿ Kitapta, Mûsâ'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resül, bir nebi idi. ﴾51﴿

    Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. ﴾52﴿ Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn'u bir nebi olarak kendisine bahşettik. ﴾53﴿ Kitap'ta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resül, bir nebi idi. ﴾54﴿ Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabb'inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. ﴾55﴿ Kitap'ta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi. ﴾56﴿ Onu yüce bir makama yükselttik. ﴾57﴿ İşte bunlar, Adem'in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. ﴾58﴿ Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. ﴾59﴿ Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân'ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va'di kesinlikle gerçekleşir. ﴾60-61﴿ Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) "selam!" (deyişini) işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. ﴾62﴿ İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. ﴾63﴿ (Cebrail şöyle dedi:) "Biz ancak Rabbinin" emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir." ﴾64﴿

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa