Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Enbiya Suresi okunuşu ve Türkçe anlamı… Enbiya Suresi tefsiri, Arapça yazılışı ve fazileti

    Enbiya Suresi Kur’an-ı Kerim’de sıralamada yirmi bir, vahiy sırasına göre ise üçüncü suredir. Mekke döneminde inen Enbiya suresi İbrahim suresinden sonra, Mü’minun suresinden önce inmiştir. Abdullah b. Mes‘ûd, “Benî İsrâil (İsrâ), Kehf, Meryem, Tâhâ ve Enbiyâ sûreleri, benim Mekke’de ilk öğrendiğim güzel sûrelerdir” demiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 21/1). Enbiya suresinde Tevhid inancının yanında Allah’ın (CC) eş, ortak ve çocuk edinmekten münezzeh olduğu; vahiy, peygamberlik ve bunların karşısında insanları davranış ve tutumları; Allah (CC) büyüklüğü gibi temel konular ele alınmaktadır. Bu yazımızda Enbiya suresi okunuşu ve Türkçe anlamı, Enbiya suresinin meali ve faziletleri gibi konuları ele alacağız.

    REKLAM

    Enbiya Suresi Anlamı

    Enbiya suresi 112 ayetten oluşmaktadır. Kelime anlamı olarak peygamberler anlamına gelen Enbiya suresi Tehvid inancının ve vahiy karşısında insanların tutumlarının yanı sıra kıyamet alametleri, kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme ve dünyada yapılanların hesabını verme gibi İslam dininin temel inançlarını anlatmaktadır. Bunun yanı sıra kainat aleminde Allah’ın kudret ve büyüklüğünü gösteren kanıtlara, Allah’ın (CC) yüceliğine, tüm kainattaki düzen ile Allah’ın birliği (Tevhid) arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir. Diğer yandan önceki kavimlerin kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladıklarından nasıl helak olduklarına, kendilerinden sonrakilerinin de yurtlarını ve kalıntılarını gördükleri halde ibret almadıkları için nasıl cezalandırıldıkları anlatılmaktadır. Putperest kavim olan Hz. İbrahim’in kendi kavmiyle olan mücadelesi yine Enbiya suresinde ele alınmaktadır. Hz. Muhammed’in (SAV) tüm alemlere gönderilen bir peygamber olduğu ve davetinin temel esasları da Enbiya suresinde detaylı olarak açıklanmaktadır.

    REKLAM

    Enbiya Suresi Okunuşu

    Enbiya suresi Arapça okunuşu aşağıdaki gibidir.

    Bismillahirrahmanirrahim;

    1.İkterabe lin nasi hısabühüm ve hüm fı ğafletim mu'ridun

    2.Ma ye'tıhim min zikrim mir rabbihim muhdesin illestemeuhü ve hüm yel'abun

    3.Lahiyeten kulubühüm ve eserrun necvellezıne zalemu hel haza illa beşerum mislüküm e fete'tunes sıhra ve entüm tübsırun

    4.Kale rabbi ya'lemül kavle fis semai vel erdı ve hüves semiul alim

    5.Bel kalu adğasü ahlamim belifterahü bel hüve şaır felye'tina bi ayetin kema ürsilel evvelun

    6.Ma amenet kablehüm min karyetin ehleknaha e fe hüm yü'minun

    7.Ve ma erselna kableke illa ricalen nuhıy ileyhim fes'elu ehlez zikri in küntüm la ta'lemun

    8.Ve ma cealnahüm cesedel la ye'külunet taame ve ma kanu halidın

    9.Sümme sadaknahümül va&'de fe enceynahüm ve men neşaü ve ehleknel müsrifın

    REKLAM

    10.Le kad enzelna ileyküm kitkaben fıhi zikruküm e fe la ta'kılun

    11.Ve kem kasamna min karyetin kanet zalimetev ve enşe'na ba'deha kavmen aharın

    12.Felemma ehassu be'sena izahüm minha yerküdun

    13.La terküdu varciu ila ma ütriftüm fıhi ve mesakiniküm lealleküm tüs'elun

    14.Kalu ya veylena inna künna zalimin

    15.Fe ma zalet tilke da'vahüm hatta cealnahüm hasıyden haidın

    16.Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma laıbın

    17.Lev eradna en nettehıze lehvel lettehaznahü mil ledünna in künna faılın

    18.Bel nakzifü bil hakkı alel batıli fe yedmeğuhu fe iza hüve zahık ve lekümül veylü mimma tesıfun

    19.Ve lehu men fis semavati vel ard ve men ındehu la yestekbirune an ıbadetihı ve la yestahsirun

    20.Yüsebbihunelleyle ven nehara la yeftürun

    21.Emittehazu alihetem minel erdı hüm yünşirun

    22.Lev kane fıhima alihetün ilellahü lefesedeta fe sübhanellahi rabbil arşi amma yasıfun

    REKLAM

    23.La yüs'elü amma yef'alü ve hüm yüs'elun

    24.Emittehazu min dunihı aliheh kul hatu bürhanekümv haza zikru mem meıye ve zikru men kablı bel ekseruhüm la ya'lemunel hakka fehüm mu'ridun

    25.Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhıy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa'düdun

    26.Ve kalüttehazer rahmanü veleden sübhaneh bel ıbadüm mükramun

    27.La yesbikunehu bil kavli ve hüm bi emrihı ya'melun

    28.Ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yeşfeune illa li menirteda ve hüm min haşyetihı müşfikun

    29.Ve mey yekul minhüm innı ilahüm min dunihı fe zalike neczıhi cehennem kezalike necziz zalimın

    30.E ve lem yerallezıne keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey'in hayy e fe la yü'minun

    31.Ve cealna fıha ficacen sübülel leallehüm yehtedun

    32.Ve cealnes semae sakfem mahfusa ve hüm an ayatiha mu'ridun

    33.Ve hüvellezı halekal leyle ven nehara veş şemse vel kamer küllün fı felekiy yesbehun

    REKLAM

    34.Ve ma cealna li beşerim min kablikel huld efeim mitte fehümül halidun

    35.Küllü nefsin zaikatül mevt ve nebluküm biş şerri vel hayri fitneh ve ileyna türceun

    36.Ve iza raakellezıne keferu iy yettehızuneke illa hüzüva e hazellezı yezküru aliheteküm ve hüm bi zikrir rahmani hüm kafirun

    37.Hulikal insanü min acel se ürıküm ayatı fe la testa'cilun

    38.Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn

    39.Lev ya'lemüllezıne keferu hıyne la yeküffune av vücuhihimün nara ve la an zuhurihim ve la hüm yünsarun

    40.Bel te'tıhim bağteten fe tebhetühüm fe la yestetıy'une raddeha ve la hüm yünzarun

    41.Ve le kadistühzie bi rusülim min kablike fe haka billezıne sehıru minhüm ma kanu bihı yestehziun

    42.Kul mey yekleüküm bil leyli vne nehari miner rahmanv bel hüm an zikri rabbihim mu'ridun

    43.Em lehüm alihetün metneuhüm min dunina la yestetıy'une nasra enfüsihim ve la hüm minna yushabun

    REKLAM

    44.Bel metta'na haülai ve abaehüm hatta tale aleyhimül umür e fela yeravne enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha e fehümül ğalibun

    45.Kul innema ünziruküm bil vahyi ve la yesmeus summüd düae iza ma yünzerun

    46.Ve leim messethüm nefhatüm min azabi rabbike le yekulünne ya veylena inna künna zalimın

    47.Ve nedaul mevazinel kısta li yevmil kıyameti fe la tuzlemü nefsün şey'a ve in kane miskale habbetim min hardelin eteyna biha ve kefa bina hasibın

    48.Ve le kad ateyna musa ve harunel fürkane ve dıyaev ve zikral lil müttekıyn

    49.Ellezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve hüm mines saati müşfikun

    50.Ve haza zikrum mübarakün enzelnah e fe entüm lehu münkirun

    51.Ve lekad ateyna ibrahıme ruşdehu min kablü ve künna bihı alimın

    52.İz kale li ebıhi ve kavmihı ma hazihit teemasılülletı entüm leha akifun

    53.Kau vecedna abaena leha abidın

    54.Kale le kad küntüm entüm ve abaüküm fı dalalim mübın

    55.Kalu ec'tena bil hakkı em ente minel laıbın

    REKLAM

    56.Kale ber rabbüküm rabbüs semavati vel erdıllezı fetarahünne ve ene ala zaliküm mineş şahidın

    57.Ve tellahi le ekıdenne asnameküm ba'de en tüvlelu müdbirın

    58.Fe cealehüm cüzazen illa kebıral lehüm leallehüm ileyhi yarciun

    59.Kalu men feale haza bi alihetina innehu le minez zalimın

    60.Kalu semı'na fetey yezküruhüm yükalü lehu ibrahım

    61.Kalu fe'tu bihı ala a'yünin nasi leallehüm yeşhedun

    62.Kalu e ente fealte haza bialihetina ya ibrahım

    63.Kale bel fealehu kebiruhüm haza fes'eluhüm in kanu yentıkun

    64.Fe raceu ila enfüsihim fe kalu inneküm entümüz zalimun

    65.Sümme nükisu ala ruusihim lekad alimte ma haülai yentıkun

    66.Kale efeta'büdune min dunillahi ma la yenfeuküm şey'ev ve la yedurruküm

    67.Üffil leküm ve li ma ta'büdune min dunillah efela ta'kılun

    68.Kalu harrikuhü vensuru aliheteküm in küntüm faılın

    69.Kulna ya naru kunı berdev ve selamen ala ibrahım

    70.Ve eradu bihı keyden fe cealnahümül ahserın

    REKLAM

    71.Ve necceynahü ve lutan ilel erdılletı birakna fıha lil alemın

    72.Ve vehebna lehu ishak ve ya'kube nafileh ve küllen cealna salihıyn

    73.Ve cealna hüm eimmetey yehdune bi emrina ve evhayna ileyhim fı'lel hayrati ve ikames salati ve ıtaez zekah ve kanu lena abidın

    74.Ve lutan ateynahü hukmev ve ılmev ve necceynahü minel karyetilletı kanet ta'melül habis innehüm kanu kavme sev'in fasikıyn

    75.Ve edhalnahü fı rahmetina innehu mines salihıyn

    76.Ve nuhan iz nada min kablü festecebna lehu fenecceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym

    77.Ve nasarnahü minel kavmillezıne kezzebu bi ayatina innehüm kanu kavme sev'in fe ağraknahüm ecmeyın

    78.Ve davude ve süleymane iz yahkümani fil harsi iz nefeşet fıhi ğanemül kavm ve künna li hukmihim şahidın

    79.Fe fehhemnaha süleyman ve küllen ateyna hukmev ve ılmev ve sehharna mea davudel cibale yüsebbıhne vet tayr ve künna faılın

    80.Ve allemnahü san'ate lebusil leküm li tuhsıneküm mim be'siküm fe hel entüm şakirun

    REKLAM

    81.Ve li süleymaner rıha asıfeten tecrı bi emrihı ilel erdılletı barakna fıha ve künna bi külli şey'in alimın

    82.Ve mineş şeyatıyni mey yeğusune lehu ve ya'melune amelen dune zalik ve künna lehüm hafizıyn

    83.Ve eyyube iz nada rabbehu ennı messeniyed durru ve ente erhamür rahımın

    84.Festecebna lehu fe keşefna ma bihı min durriv ve ateynahü ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem min ındina ve zikra lil abidın

    85.Ve ismaıyle ve idrıse ve zel kifl küllüm mines sabirın

    86.Ve edhalnahüm fı rahmetina innehüm mines salihıyn

    87.Ve zen nuni iz zehebe müğadıben fe zanne el len nakdira aleyhi fe nada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke innı küntü minez zalimın

    88.Festecebna lehu ve necceynahü minel ğamm ve kezalike nüncil mü'minın

    89.Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezernı fardev ve ente hayrul varisın

    90.Festecebna lehu ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh innehüm kanu yüsariune fil hayrati ve yed'unena rağabev ve raheba ve kanu lena haşiıyn

    REKLAM

    91.Velletı ahsanet ferceha fe nefahna fıha mir ruhına ve cealnaha vebneha ayetel lil alemın

    92.İnne hazihı ümmetüküm ümmetev vahıdetev ve ene rabbüküm fa'büdun

    93.Ve tekattau emrahüm beynehüm küllün ileyna raciun

    94.Fe mey ya'mel minas salihati ve hüve mü'minün fe la küfrane li sa'yih ve inna lehu katibun

    95.Ve haramün ala karyetin ehleknaha ennahüm la yarciun

    96.Hatta iza fütihat ye'cucü ve me'cucü ve hüm min külli hadebiy yensilun

    97.Vakterabel va'dül hakku fe iza hiye şahısatün ebsarullezıne keferu ya veylena kad künna fı ğafletim min haza bel künna zalimın

    98.İnneküm ve ma ta'büdune min dunillahi hasabü cehennem entüm leha varidun

    99.Lev kane haülai alihetem ma veraduha ve küllün fıha halidun

    100.Lehüm fiha zefıruv ve hüm fıha la yesmeun

    101.İnnellezıne sebekat lehüm minel husna ülaike anha müb'adun

    102.La yesmeune hasıseha ve hüm fı meştehet enfüsühüm halidun

    REKLAM

    103.La yahzünülümül fezeul ekberu ve tetelekkahümül melaikeh haza yevmükümüllezı küntüm tuadun

    104.Yevme natvis semae ke tayyis sicililli lil kütüb kema bede'na evvele halkın nüıydüh va'den aleyna inna künna faılın

    105.Ve le kad ketabna fiz zeburi mim ba'diz zikri ennel erda yerisüha ıbadiyas salihun

    106.İnne fı haza le belağal li kavmil abidın

    107.Ve ma erselnake illa rahmetel lil alemın

    108.Kul innema yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıd fe hel entüm müslimun

    109.Fe in tevellev fe kul azentüküm ala seva' ve in edrı e karıbün em beıydüm ma tuadun

    110.İnnehu ya'lemü ma tektümun

    111.Ve in edrı leallehu fitnetül leküm ve metaun ila hıyn

    112.Kale rabbıhküm bil hakk ve rabbüner rahmanül müsteanü ala ma tesıfu

    Enbiya Suresi Tefsiri

    Enbiya suresi meali yani Türkçe anlamını aşağıda bulabilirsiniz.

    1.İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.

    REKLAM

    2, 3.Rab'lerinden kendilerine yeni bir öğüt (bir uyarı) gelmez ki, onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular: "Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız?"

    4.Peygamber onlara dedi ki: "Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

    5.Onlar, "Hayır, bunlar karma karışık yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu, hayır, o bir şairdir. Eğer böyle değilse önceki peygamberlerin (mucizelerle) gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin" dediler.

    6.Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler?

    7.Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

    8.Biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi.

    9.Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik.

    10.Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?

    REKLAM

    11.Biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik ve onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik.

    12.Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı.

    13.Onlara, "Kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız" denildi.

    14."Eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalim kimseler idik" dediler.

    15.Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti.

    16.Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.

    17.Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık.

    18.Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size!

    19.Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O'nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık) duyarlar.

    REKLAM

    20.Hiç ara vermeksizin gece gündüz tespih ederler.

    21.Yoksa yerden, ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler?

    22.Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.

    23.O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.

    24.Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki: "Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok). Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler."

    25.Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, "Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin" diye vahyetmişizdir.

    26.(Böyle iken) "Rahmân çocuk edindi" dediler. O böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.

    REKLAM

    27.Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler.

    28.Allah onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da yapacaklarını da) bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler ve hepsi onun korkusuyla titrerler.

    29.İçlerinden her kim, "Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım" derse böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız.

    30.İnkar edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı?

    31.Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.

    32.Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah'ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler.

    33.O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.

    REKLAM

    34.Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar?

    35.Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.

    36.İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. "Bu mu ilahlarınızı diline dolayan?" derler. Halbuki kendileri Rahmân'ın kitabını inkar ediyorlar.

    37.İnsan çok aceleci (tezcanlı) yaratılmıştır. Size yakında âyetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin.

    38.Bir de "Eğer doğru söyleyenler iseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar.

    39.İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardım da görmeyecekleri vakti bir bilseler!

    40.Şüphesiz o (tehdit edildikleri azap) onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek, ne de kendilerine göz açtırılacak.

    41.Andolsun, senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alaya aldıkları şey kuşatıverdi.

    REKLAM

    42.(Ey Muhammed!) De ki: "(Size azab edecek olsa) gece ve gündüz Rahmân'ın azabından sizi kim koruyacak?" Öyle iken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler.

    43.Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler.

    44.Evet, biz onları da atalarını da, faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama, artık görmüyorlar mı ki, biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler?

    45.De ki: "Ben sizi ancak vahy ile uyarıyorum." Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler.

    46.Andolsun, onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak "Eyvah bize! Gerçekten biz zalim kimselerdik" diyeceklerdir.

    47.Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.

    48.Andolsun, biz Mûsâ ile Hârûn'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkân'ı (Tevrat'ı) bir ışık ve öğüt olarak verdik.

    REKLAM

    49.Onlar, görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar.

    50.İşte bu (Kur'an) da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz?

    51.Andolsun, daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk.

    52.Hani o babasına ve kavmine, "Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?" demişti.

    53."Babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk" dediler.

    54.İbrahim, "Andolsun, Siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz" dedi.

    55."Bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen bizimle eğleniyor musun?" dediler.

    56.İbrahim dedi ki: "Hayır! Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim."

    57.Allah'a yemin ederim ki, siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım.

    58.Derken (İbrahim) belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüğü bırakarak onları (putları) paramparça etti.

    REKLAM

    59.Onlar, "Kim yaptı bunu tanrılarımıza! Muhakkak o zalimlerden biridir" dediler.

    60.(İçlerinden bazıları), "İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk" dediler.

    61.(Bir kısmı da) "O halde haydi, onu insanların gözü önüne getirin. Belki (bu konuda) şahitlik ederler" dediler.

    62.(İbrahim gelince) "Sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim" dediler.

    63.Dedi ki, "Hayır! Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun, bakalım!"

    64.Bunun üzerine birbirlerine dönüp, "Hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz" dediler.

    65.Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler ve, "Andolsun bunların konuşmayacağını sen de bilirsin" dediler.

    66.İbrahim şöyle dedi: "Öyle ise siz, (hâlâ) Allah'ı bırakıp da, size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız?"

    67."Yazıklar olsun, size de; Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?"

    REKLAM

    68.(İçlerinden bazıları), "Eğer (bir şey) yapacaksanız, onu yakın da ilahlarınıza yardım edin" dediler.

    69."Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol" dedik.

    70.Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük.

    71.Onu Lût ile beraber kurtarıp, içinde âlemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık.

    72.Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık.

    73.Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi.

    74.Biz Lût'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler, fasık (Allah'ın emrinden çıkan kimseler) idiler.

    75.Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o, gerçekten salih kimselerdendi.

    76.(Ey Muhammed!) Nûh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek, kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan (tufandan) kurtarmıştık.

    REKLAM

    77.Âyetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk.

    78.Dâvûd ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk.

    79.Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Dâvûd ile birlikte, Allah'ı tespih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan biz idik.

    80.Bir de Davud'a, sizin için, zırh yapma sanatını öğrettik ki, savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz?

    81.Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz.

    82.Bir de şeytanlardan, Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapteden bizdik.

    REKLAM

    83.Eyyûb'u da hatırla. Hani o Rabbine, "Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti.

    84.Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.

    85.İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.

    86.Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi.

    87.Zünnûn'u da hatırla.8 Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum" diye dua etti.

    88.Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz mü'minleri böyle kurtarırız.

    89.Zekeriya'yı da hatırla. Hani o, Rabbine, "Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın" diye dua etmişti.

    REKLAM

    90.Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için, (doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar, (rahmetimizi) umarak ve (azabımızdan) korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.

    91.Irzını korumuş olan kadını da (Meryem'i de) hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer delil yapmıştık.

    92.Şüphesiz bu (İslâm), tek ümmet (din) olarak sizin ümmetiniz (dininiz)dir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin.

    93.(İnsanlar) işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Hepsi de ancak bize dönecekler.

    94.Şu halde kim mü'min olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkâr edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız.

    95.Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır.

    96.Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler.

    97.Gerçek vaad (kıyametin kopması) yaklaşır, bir de bakarsın inkâr edenlerin gözleri açılıp donakalmıştır. "Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz" derler.

    REKLAM

    98.Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

    99.Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır.

    100.Onların orada derin bir iç çekişleri vardır! Onlar orada hiçbir şey işitmezler.

    101.Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya; işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır.

    102.Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.

    103.En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları, "İşte bu, size vaad edilen (mutlu) gününüzdür" diyerek karşılarlar.

    104.Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, -üzerimize aldığımız bir vaad olarak- onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız.

    105.Andolsun, Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebûr'da da, "Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır" diye yazmıştık.

    REKLAM

    106.Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.

    107.(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.

    108.De ki: "Bana ancak, ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık müslüman oluyor musunuz?"

    109.Eğer yüz çevirirlerse, de ki: "(Bana emrolunanı, ayrım yapmadan) size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı, bilmiyorum."

    110."Şüphesiz, Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir."

    111."Bilmem! Belki bu (mühlet) sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır."

    112.(Peygamber), "Ey Rabbim! Hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz, sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmân'dır" dedi.

    Enbiya Suresi Faziletleri

    Enbiya suresi çeşitli faziletleri olan bir suredir. Şimdi Enbiya suresinin faziletlerini detaylı olarak inceleyelim:

    • Hamile bir kadının Enbiya suresinin 30 ayetini bir kağıda yazıp suyun içinde bekleterek daha sonra bu sudan içerse kolay bir doğum yapacağı rivayet edilir.
    • Enbiya suresinin 69. Ayeti yangın veya yangın tehlikesinden kaynaklanan kaygıların giderilmesi için 693 kere okunması rivayet edilir.
    • Zekeriya (AS) Peygamberin çocuğu olması amacıyla yaptığı ve Enbiya suresinin de 89. Ayetinde geçen dua okunduğu takdirde Allah’ın izniyle çocuğu olacağı rivayet edilir.
    • Maddi ve manevi hastalıklara çare bulmak isteyen kişiler Eyyüp Aleyhisselam’ın hastalıklarından kurtulmak için yaptığı ve Enbiya suresinin de 83. Ayetinde geçen duayı okumaları ve tekrar etmeleri önerilir.
    • Enbiya suresinin 87. Ayeti için Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: ”Hasta olan bir kimse 40 defa (bu zikri) okur da ölürse, şehit olarak ölür. Eğer, hastalıktan kurtularak şifa bulur, iyileşirse, günahları affedilir.”
    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa