Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Dış Yazar Cuma duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Cuma duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

    Cuma gününü ibadet ederek geçirmek, hayır işlemek müminler için önemli ve değerlidir. Milyonlarca Müslüman’ın Cuma namazını cemaatle kılmalarının yanında Kur’an okumak, tespih çekmek de yapılan ibadetler arasındadır. Bu yazımızda Cuma duası okunuşu ve Türkçe anlamı, Cuma duasının okunma nedeni ve Cuma suresi hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir.

    Cuma Duası Okunuşu

    Cuma duası Müslümanların ağırlık olarak Cuma günü yapılan ibadetlerinde okunan dualardan biridir. Kur’an dili Arapça olduğu için Cuma duası Arapça yazılışı hakkında bilgi sahibi olmayanlar, Cuma duasını Türkçe olarak ihtiva etmek istiyorlar. Aşağıda Cuma duası okunuşu yer almaktadır:

    REKLAM
    • Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu’idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake.

    Cuma Duası Anlamı

    • Ey Gani, Ey Hamid, Ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır, taatın ile mâsiyetinden beni uzaklaştır. Fazlü keremin ile senden gayrısını bana unuttur.

    Cuma Duaları

    Cuma günü İslam alemi için önemli ve mübarek kabul edilen günlerden biri olduğu için bugün okunacak duaları içten ve kalpten okumak önemlidir. Aşağıda Cuma günü okunması rivayet edilen dualar yer almaktadır:

    • “Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)”
    • "Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)”
    • “Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)”
    • “Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)”
    • "Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınırsız derecede cömerttir."

    Cuma günü için Yapılması Önerilen Tespih ve Zikirler

    REKLAM

    Peygamber Efendimiz Cuma günü için şöyle buyurmuştur:

    • “Güneşin doğduğu günlerin en faziletlisi / en üstünü cuma günüdür. Çünkü Âdem o günde yaratılmış, o günde cennete yerleştirilmiş ve o günde cennetten çıkarılmıştır.” (bk. Müslim, 854; Nesai, 3/89; İbn Kesir, 1/2328)”.

    Cuma günü dilek ve isteklerin kabul edildiği, sıkıntıların giderildiği günlerden biri olarak görülür. Cuma günü mümin bir kimsenin namazda dua ettiği zaman dileklerin kabul edildiği saate denk gelmesi ile isteklerinin gerçekleşebileceğini müjdeleyen Hz. Muhammed’e (SAV) Ashab-ı kiram: “Bu saat hangi saattir yâ Rasûlallah” diye sorar. Efendimiz (SAV), “İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular. (Tirmizî). Cuma günü yapılması önerilen tespihler aşağıda yer almaktadır:

    REKLAM
    • Kelime-i Tevhid: "Lâ ilâhe illallah" - Allah'tan başka ilah yoktur.
    • Kelime-i Şehadet: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Rasuluhu" - Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.
    • Salavat-ı Şerife: Cuma günü ve gecesi Peygamber Muhammed'e (s.a.v.) bol bol salavat getirilmesi önerilir. Salavat, genellikle "Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed" şeklinde okunur.
    • Sübhaneke: Cuma namazının farzından önce içtenlikle okunması tavsiye edilir.
    • Ayat-ül Kürsi: Bu ayet, Allah'ın birliği, büyüklüğü ve egemenliğini anlatır. Cuma günleri okunması özellikle sevaptır.

    Yine perşembeyi Cumaya bağlayan gece Duhan Suresi, Kehf Suresi, Yasin Suresi, Mülk Suresi, Nebe suresinin okunması önerilir.

    Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

    • Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. (Dare Kutni)
    • Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. (Taberani)
    • Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. (İsfehani)
    • Cuma günü gusledenin günahları affolur. (Taberani)
    • Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. (İbni Sünni)
    • Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. (İ.Sünni)

    Cuma Suresi Okunuşu

    REKLAM

    Cuma suresi adını 9. ayette geçen “elCumu’a” kelimesinden almıştır.

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    • Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.
    • Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.
    • Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.
    • Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.
    • Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.
    • Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.
    • Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.
    • Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.
    • Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.
    • Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.
    • Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.
    REKLAM

    Cuma Suresi Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla.

    1.Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder.

    2.O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

    3.(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

    4.İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

    5.Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

    REKLAM

    6.De ki: "Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!"

    7.Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

    8.De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."

    9.Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

    10.Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

    11.(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

    ÖNERİLEN VİDEO
    Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
    Yazı Boyutu
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
    Habertürk Anasayfa