Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Kadir Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kadir Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Diyanet Meali, Tefsiri ve Okunuşu
    • 1

     Kadir Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Kadir Suresi, Kur'an'ın 97. suresidir. Sure, 5 ayetten oluşur. Mekke'de Abese Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır. Kur'an'ın indirildiğine inanılan Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Kadir Suresi'nde Kur'an'ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple taşıdığı değerden bahsedilir. Kadir Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Kadir Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

    • 2

     Kadir Suresi Arapça Okunuşu

     Bismillahirrahmanirrahim.

     1. İnna enzelnahu fi leyletil kadr.

     2. Ve ma edrake ma leyletul kadr.

     3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

     4. Tenezzelul melaiketu ver ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin.

     5. Selamun, hiye hatta matlaıl fecr.

    • 3

     Kadir Suresi Türkçe Anlamı

     Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

     1. Doğrusu Biz, onu (Kuran'ı) Kadir gecesinde indirdik.

     2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

     3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

     4. O gece Rab'lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

     5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

    • 4

     Kadir Suresi Konusu

     Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

     Kadir Suresi Nuzül

     Mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci suredir. Abese suresinden sonra, Şems suresinden önce Mekke’de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine’de indiğini söylemişlerdir (bk. Şevkani, V, 554).

    • 5

     Kadir Suresi Fazileti

     Kur’an-ı Kerim’in ne zaman indirildiğini ve bu zamanın özelliklerini belirterek faziletinden faydalanma gereğine işaret eden sure, “Onu Kadir gecesinde indirdik” mealindeki ayetle başlar. Müfessirler bu cümlede fiilin sonundaki zamirle Kur’an’ın kastedildiğini, bunun ilk bakışta anlaşılacak kadar belli olduğunu, Kur’an’ın azamet ve kudsiyetine işaret etmek üzere açık isim yerine zamir kullanıldığını söylerler. Alimlerin çoğu, “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelna yerine “indirdik” manasındaki enzelna fiilinin kullanılmasını dikkate alarak ayette, Kur’an’ın tamamının bir defada uluhiyyet makamından dünya semasına indirilişine temas edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı alimlere göre ise bu ayetle doğrudan Hz. Peygamber’e ilk ayetlerin gelişi kastedilmektedir. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman dilimine, Kur’an’ın inişine sahne olduğu ve bu olayla değer kazandığı için “leyletü’l-Kadr” denilmiştir. Kadir gecesinin ne olduğu sorusunu ihtiva eden ikinci ayete cevap veren müteakip ayetlerde onun tarihinin açıklanması yerine üstünlüğü ve özellikleri üzerinde durulmuştur. Söz konusu ayetlerde, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olup onda Allah’ın izniyle meleklerin ardarda indiği ve bundan dolayı fecrin doğuşuna kadar bütün geceyi manevi bir huzur ortamının (selam) kapladığı belirtilir. Tefsirlerde, meleklerle beraber yeryüzüne indiği haber verilen “ruh”un Cebrail olduğu ve onun melekler arasındaki yüksek derecesinden dolayı özellikle anıldığı kaydedilir. Geceyi kaplayan esenlik ise o gecede yapılan dua ve ibadetlerin sonucu olarak ilahi rahmetin artmasıyla ilgilidir.

    • 6

     Kadir Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

     Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sure inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhan suresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Surenin ilk ayetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara suresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhari ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Aişe’ye isnad edilen, Alak suresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubi, XVI, 124). Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

     Müfessirler, “Biz onu Kadir gecesinde indirdik” diye çevirdiğimiz 1. ayetteki “o” zamiriyle Kur’an’ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberi, XXX, 166; Razi, XXXII, 27; Şevkani, V, 554). Kur’an’ın, zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. “Biz onu indirdik” ifadesinden, “tamamını indirdik” veya “indirmeye başladık” manaları anlaşılabilir. Alimlerin çoğu, ayette “peyderpey indirdik” anlamındaki nezzelna yerine “indirdik” anlamındaki enzelna fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur’an’ın tamamının uluhiyyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı alimler ise bu ayetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak suresinin ilk ayetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de söz konusu zaman diliminin Kur’an-ı Kerim’in indirilişine sahne olduğu ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için bu surede ona “leyletü’l-Kadr” denilmiştir (M. Sait Özervarlı, “Kadr Suresi”, DİA, XXIV, 140-141).

     “Bilir misin nedir Kadir gecesi?” mealindeki 2. ayete cevap veren sonraki ayetlerde onun tarihinin açıklanması yerine bu gecenin önemi, insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Duhan suresinde de Kur’an’ın “mübarek bir gecede” indirildiği belirtilerek hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir (Duhan 44/3-4).

     Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. ayeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça’da da bin sayısı büyük çoklukları anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu ayette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkani, V, 555; İbn Aşur, XXX, 459).

    • 7

     Kadir Suresi Ne Zaman Okunur?

     Kadir (İnna Enzelna) suresi, zaman ve mekan ayırt etmeksizin okunabilen sureler arasındadır. Kişi, sıkıntıya, derde ya da kedere düştüğü durumlarda Kadir suresine başvurabilir.

     Sabah ve akşam namazlarından sonra bu surenin üç defa okunması kişilerin sıkıntılardan ve gelebilecek kötülüklerden korunmasına yardımcı olmaktadır. Kadir Suresini okumayı alışkanlık haline getiren kişilerin kazançları artar. Evlerine bereket dolar.

     Hasta bir kimse bu sureyi okursa hastalıkları iyileşir.

     Kadir Suresi Ölülere Okunur mu?

     İslam alimlerinin ölülere okunan dualar ve sureler konusunda farklı görüşlere sahiptir.

     Buna karşın, Kadir suresinin ölülere okunmasında bir sakınca yoktur. Mezarlık ziyaretlerinde okunabilir. Ölüye Kadir suresi okumak, kişinin sevaplarının artmasına da bir vesiledir.

    • 8

     Kadir Suresi Kaç Ayet?

     Kadir Suresi 5 ayetten oluşmaktadır.

     Kadir Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

     Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 598. Sayfada başlayıp aynı sayfada biter ve 30. cüzde yer alır.

     Kadir Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

     Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

     Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Kadir suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

     Keza, başörtüsü olmadan da Kadir suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

     Kadir Suresi Adetliyken Okunur Mu?

     Kadir suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

    Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
    Yazı Boyutu

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

    Habertürk Anasayfa