KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

YSK

Yüksek Seçim Kurulu Geçmişten Günümüze Seçimlerin Yönetim ve Denetimi

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

16.02.1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçim Kanunu ile; İllerde ve ilçelerde Seçim Kurulları oluşturulmuş, ayrıca Ankara'da görev yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu kurulmuştur. Bu Kanun ile seçim güvenliği, yönetimi ve denetimi yeni kurallara bağlanmış, seçim sürecinde yargı denetimi esası getiren Kanun, seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği ve seçim kurullarının bütün işlerinin görülmesinde yargıç gözetim ve denetimine tabi olacağını da hükme bağlamıştır.

Yüksek Seçim Kurulu

Yüksek Seçim Kurulu, 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu'yla kurulmuş, 26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda da yer almıştır.

5545 sayılı Kanunla getirilen esaslar, bu kanunla da korunmuş, kanunun 9. ve 10. maddesi; 5545 sayılı Kanunun 57. ve 58. maddeleriyle aynı içerikte düzenlenmiştir.

Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş Biçimi

16 Şubat 1950 tarih ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununun 120. maddesi, Yüksek Seçim Kurulunun kuruluş biçimini açıklamaktadır.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden meydana gelir.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarının kendi üyeleri arasından gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoklukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından kur'a ile ikişer üye yedek üyeliğe ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri kur'aya girmezler.

17 Şubat 1954 tarihli, 6272 sayılı Kanunla yapılan bir değişiklikle; Yüksek Seçim Kurulunun oluşum biçimi yeniden düzenlenmiş ve üye sayısı arttırılmıştır. Değişikliğe uğrayan 120. maddenin yeni şekli aşağıda verilmektedir.

Madde 120. Yüksek Seçim Kurulu bir başkan ve on üyeden teşekkül eder.

Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) Birinci Reisi (Başkanı) Kurulun Başkanıdır. Kendisinin bulunmadığı hallerde, kurulda mevcut daire reislerinden (başkanlarından), yoksa üyelerden en kıdemlisi başkana vekalet eder.

Kurul üyeleri Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) ve Devlet Şurasi (Danıştay) Reis (Başkan) ve azaları (üyeleri) arasından kendi umumi heyetlerince (Genel Kurullarınca) beşer asil ve üçer yedek olmak üzere kur'a ile tespit olunurlar.

17 Mayıs 1979 Tarih ve 2234 Sayılı Kanun

Bu kanunla 12. madde yeniden düzenlenmiş; süresi biten Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin, her 2 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında seçileceği belirlenmiştir.

Yüksek Seçim Kuruluna 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer verilmiştir.

1961 ve 1982 Anayasaları:

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasının "Cumhuriyetin Temel Kuruluşu" bölümü ile 1982 Anayasasinin "Cumhuriyetin Temel Organları" bölümünde ve "Seçimlerin Genel Yönetimi ve Denetimi" başlığı altında yer almış, böylece Yüksek Seçim Kurulu Anayasal bir kurum haline gelmiştir.

1961 Anayasasının 75. maddesi, 1982 Anayasasının 79. maddesiyle aynı içerikle yer almış, ancak maddeye bu kez bazı eklemeler yapılmıştır.

1961 Anayasası- Madde 75./ 1982 Anayasası- Madde 79. Seçimler yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur. Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.

Yüksek Seçim Kurulu ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asil ve dört yedek üyeden kuruludur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay genel kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir Başkan ve bir Başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından adçekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Başkanvekili adçekmeye girmezler.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur.

Maddeye eklenmiş olan son fıkra, 1982 Anayasasıyla getirilen referandumun gerekli kıldığı bir değişikliktir.

Anayasalarda belirlenmiş olan kuruluş biçiminin, 5545 sayılı Kanundaki ilk düzenlemeyle ayni olduğu görülmektedir.

26 Nisan 1961 tarih ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun

Yüksek Seçim Kurulu, 1961 Anayasasına paralel olarak, bu kanunda da yerini almış ve 5545 sayılı Kanunun 120. maddesinin başlangıçtaki biçimiyle hayata geçirilmiştir.

Madde 11. Yüksek Seçim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden kurulur.

Altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca, kendi üyeleri arasından olmak üzere gizli oyla on bir kişi seçilir. Bunlar gizli oy ve salt çoğunlukla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Başkan ve başkanvekilleri ad çekmeye girmezler.

Kanunun 12. maddesinde, Yüksek Seçim Kurulu için üye seçiminin her 4 yılda bir Ocak ayının ilk haftasında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri; 5545 sayılı Kanunun 123. maddesi ile 298 sayılı Kanunun 14. maddesinde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARININ NİTELİĞİ NEDİR?

Anayasa'da "Yasama Bölümü" içinde yer alan Yüksek Seçim Kurulu, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten bir kurul değildir. Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Seçimlerin yönetim ve denetimi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir.

Osmanlı döneminden günümüze kadar çıkarılmış olan seçim kanunlarında, seçimlerin yönetim ve denetimi ile görev üstlenmek üzere oluşturulan kurullar aşağıdaki evrelerden geçmiştir.

Ysk Haberleri

 • İşte muhalefet şerhleri

  Gündem, 22 Mayıs 2019

  İşte muhalefet şerhleri

  Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine dair gerekçeli kararında 4 muhalif üyenin karşı oy yazıları da yer aldı

 • Yıldırım oy hedefini açıkladı

  Gündem, 22 Mayıs 2019

  Yıldırım oy hedefini açıkladı

  Habertürk'te soruları yanıtlayan Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Habertürk'te soruları yanıtladı. Yıldırım, "Bu seçimi anlamlı bir şekilde kazanmak istiyorum. Çünkü tekrar bu tartışmalar yaşanmasın. Her seferinde insanları yoruyoruz. Anketler yapılıyor. Anketlerle vaktimi geçirmek istemiyorum. En güzel anket sahanın verdiği tepkidir. İnsanlarla yüzleşiyoruz, karşı karşıya geliyoruz. Az konuşup çok dinliyoruz. Sandık en doğru anketi verecektir. 23 Haziran günü İstanbul kararını vermiş olacaktır" diye konuştu

 • YSK'nın kararına CHP'den ilk yorum

  Gündem, 22 Mayıs 2019

  YSK'nın kararına CHP'den ilk yorum

  Son dakika haberine göre CHP Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı basın açıklamasında, "Sandık kurullarının oluşumu gerekçe gösterilerek seçimlerin iptal edilmesi seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine tamamen aykırı olmuştur ve millet iradesi cezalandırılmıştır. Bu karara cevabı milletimizin en iyi şekilde vereceğini ve 23 Haziran'da İstanbulluların bu mazbatayı tekrar sahibine iade edeceğini biliyorum" diye konuştu

  YSK gerekçeli kararı açıkladı

  Gündem, 22 Mayıs 2019

  YSK gerekçeli kararı açıkladı

  Son dakika haberine göre Yüksek Seçim Kurulu, iptal edilip yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararını açıkladı. YSK'nın gerekçeli kararında özellikle "Sandık kurulu başkanları kanuna aykırı görevlendirildi" ifadesinin altı çizildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ise gerekçeli kararda koyduğu muhalefet şerhinde şu görüşlere yer verdi: Sandık kurulları kesinleştikten sonra bu kuruluşa karşı yapılacak itirazlar seçimin itirazı için tek başına iptal sebebi görülemez. Sandık kurullarının usulsüz oluşması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz

  YSK 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

  Gündem, 22 Mayıs 2019

  YSK 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

  Son dakika haberine göre YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti

 • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

  Gündem, 22 Mayıs 2019

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

  Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcı kura töreninde konuştu. İstanbul seçimlerinin iptal kararı sonrası YSK'yı eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlara çete yaftası vurup hedef göstermek densizliktir, hadbilmezliktir, ahlaksızlıktır. Bu tür kişileri politikanın yüzkaraları olarak değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı

 • YSK'da kritik gün! Bugün açıklanması bekleniyor

  Gündem, 22 Mayıs 2019

  YSK'da kritik gün! Bugün açıklanması bekleniyor

  YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarını iptaline ilişkin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor. Muhalif üyelerin karşı oylarına son şeklini büyük oranda verdi. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi...

 • YSK'nın 'gerekçeli kararı' bugün açıklanmayacak

  Gündem, 21 Mayıs 2019

  YSK'nın 'gerekçeli kararı' bugün açıklanmayacak

  Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararının bugün yayımlanmayacağı öğrenildi.

  CHP liderinden YSK'ya: Gerekçelerini merak ediyorum

  Gündem, 21 Mayıs 2019

  CHP liderinden YSK'ya: Gerekçelerini merak ediyorum

  CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, YSK'nın gerekçeli kararı hakkında, "En çok merak ettiğim, 4 seçim pusulasını tek zarfa koyuyorsunuz ve 7 kişilik çete birisini kabul etmiyorum diyor. Ben buna nasıl bir gerekçe uydurduklarını merak ediyorum" dedi

  Akşener'den Samsun açıklaması

  Gündem, 21 Mayıs 2019

  Akşener'den Samsun açıklaması

  İYİ Parti lideri Meral Akşener, YSK'nın kararını eleştirerek, "6 Mayıs'ta milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. 6 Mayıs'ta millet iradesi teklenmiştir, millet iradesi hacklenmiştir" ifadelerini kullandı

 • YSK gerekçeli kararı bugün açıklamayacak

  Gündem, 20 Mayıs 2019

  YSK gerekçeli kararı bugün açıklamayacak

  YSK'nın toplantısı bitti, gerekçeli karar bugün açıklanmayacak. Seçimlerin yenilenmesine muhalefet eden ve 'ret oyu kullanan 4 üye, 7 üyenin yazdığı gerekçede bazı yeni hususlara cevap vermek için ek süre talep etti. Muhalif üyelerin yazım işlemlerinin tamamlanmasının ardından nihai kararın açıklanması bekleniyor

 • Gözler YSK'da! Gerekçeli karar bekleniyor

  Gündem, 20 Mayıs 2019

  Gözler YSK'da! Gerekçeli karar bekleniyor

  Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin gerekçeli kararını bugün açıklaması bekleniyor

 • YSK'da gerekçeli karar mesaisi

  Gündem, 19 Mayıs 2019

  YSK'da gerekçeli karar mesaisi

  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi, ama tartışmaları bitmedi. Gerekçeli karar bekleniyor. Peki gerekçeli karar yazımında son durum ne? Hangi isimler gerekçelerini tamamladı. Gerekçeli kararda hangi hususlar öne çıkacak? Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberi...

  "Hakimlerin hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum"

  Gündem, 16 Mayıs 2019

  "Hakimlerin hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum"

  TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şentop, "YSK de şüphesiz eleştirilebilir. Kararları, gerekçeleri eleştirilebilir. Fakat ben hakimlerin, yargıçların bu anlamda hakarete uğramalarını doğru bulmuyorum" diye konuştu

  "Seçimlerde rakibimiz artık YSK"

  Gündem, 16 Mayıs 2019

  "Seçimlerde rakibimiz artık YSK"

  CHP lideri Kılıçdaroğlu, "23 Haziran'da sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ben, İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum, hissediyorum" dedi

 • 23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi

  Gündem, 15 Mayıs 2019

  23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi

  Seçmen kaydı sorgulama işlemi, YSK'nın vatandaşların hizmetine soktuğu sayfa ve e-devlet üzerinden kolayca yapılıyor. Türkiye 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek üzere sandık başına gidecek. Peki YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte 23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...

 • YSK 'Seçmen Sorgulama' ekranı açıldı

  Astroloji, 15 Mayıs 2019

  YSK 'Seçmen Sorgulama' ekranı açıldı

  Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da yenilecek seçimler için seçmen sorgu ekranı açıldı. 23 Haziran'da oy kullanacak İstanbul seçmeni YSK'nın sitesinden nerede oy kullanacağını sorgulayabilecek

 • Akşener'den YSK'ya eleştiri

  Gündem, 14 Mayıs 2019

  Akşener'den YSK'ya eleştiri

  İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında YSK'nın İstanbul seçimlerine ilişkin kararını eleştirdi. Akşener, "Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın. Aynı zarfa konulup, aynı sandığa atılan dört oyun neden sadece bir tanesi geçersiz? Milletimiz bunu soruyor ama beylerden cevap yok. Çünkü yaptıkları işin mantığı yok" dedi

  YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi

  Gündem, 13 Mayıs 2019

  YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi

  Türkiye 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek üzere sandık başına gidecek. Seçmen kaydı sorgulama işlemi, YSK'nın vatandaşların hizmetine soktuğu sayfa üzerinden kolayca yapılıyor. Peki YSK seçmen nerede oy kullanacağım? İşte 23 Haziran YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...