KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Yargıtay

6 Mart 1868 tarihinde "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye" adıyla kurulan YARGITAY, 18.06.1879 tarihli Nizamı Mahkemeler Kuruluş Kanunu ile "Mahkeme-i Temyiz" adını almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetince Sivas'ta kurulan yüksek mahkemeye "Muvakkat Temyiz Heyeti" denilmiş, Sivas'taki bu mahkemenin kaldırılıp Eskişehir'e nakli ile "Temyiz Mahkemesi", 20.04.1340 (1924) tarih ve 491 sayılı Teşkilatı Esasiye Kanununun adı 10.01.1945 gün ve 4695 sayılı Kanun ile "Anayasa" olurken, temyiz mahkemesinin adı da "YARGITAY" olmuştur.

Adli yargı mercilerince verilen karar ve hükümleri temyiz yolu ile inceleyen son merci olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye, Yargıtay'ın temelini oluşturur. Osmanlı döneminin yargı sürecinde, 19. Yüzyıla kadar yüksek mahkemeye rastlanmıyor. Adliye mahkemelerince verilen ve yasanın başka adli merciine bırakmadığı hükümleri son mercii olarak incelemekle görevli mahkeme ilk kez "Divan-ı Ahkâm-ı Adliye" adıyla " 6 Mart 1868 Cuma günü Padişah Abdülaziz'in iradesi ile kurulmuştur.

Anılan irade ile Meclis-i Valay-ı Ahkam-ı Adliye kaldırılarak, Şura'yı Devlet ve Ahkam-ı Adliye kurulmuş, böylece yargı ve yürütme birbirinden ayrılmıştır. Şura'yı Devlet'e  hem kanun tasarılarını hazırlama hem de idari uyuşmazlıklara çözüm getirme görevi verilmiştir. Divan-ı Ahkâm-ı Adliye ise nizamı mahkemelerinin üst organı olup, yalnızca yargı görevi yapan bir kurumdur.

Divan-ı Ahkâm-ı Adliye'nin (Yargıtay) kuruluş amacı iradede şöyle açıklanmıştır:

"Kişilerin hakları ve güvenlikleri açısından çok önemli olan hukuk işlerinin mülki işlerden ve yürütme ile görevli hükümetten ayrı bir düzene kavuşturulması, adalete değer veren padişahın büyük arzusu olarak belirtilmiştir".

MAHKEMELER KURULUŞ KANUNU (18.06.1879)

Divan-ı Ahkâm-ı Adliyenin bünyesi içinde olan temyiz mahkemesinin yerini, bağımsız bir yapılanmaya sahip olan temyiz mahkemesi almıştır. 1879 tarihli teşkilat ve hukuk kanunları ile  temyiz  konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Yukarıda da açıklandığı üzere Divan-ı Ahkâm-ı Adliye kaldırılarak yerine bağımsız Mahkeme-i Temyiz oluşturulmuştur. 

İstinaf Mahkemeleri

İstinaf mahkemeleri 1876 yılında kabul edilen Mecellenin 1838. maddesi ile yargı hayatına girmiştir. Yeniden başlama anlamına gelen istinaf, hukuk terimi olarak ilk derece mahkemesinden verilen hükmün üst mahkemede incelenmesi demektir.

18.6.1879 tarihli Nizami Mahkemelerin Kuruluş Yasası'na göre, ilk dereceli mahkemenin üstünde, Yargıtay'ın altında bir mahkemedir.Yargıtay'ın işini azaltmak ve onu bir içtihat mahkemesi haline getirmek için kurulmuştur.

SİVAS MUVAKKAT TEMYİZ HEYETİ DÖNEMİ (1920-1923)

7 Haziran 1920 tarihinde TBMM Hükümeti tarafından kabul edilmiş ilk yasalardan olan 4 sayılı yasa ile merkezi Sivas ilinde olmak üzere biri Hukuk, biri Ceza, biri Şer'iye ve biri de Dilekçe Dairesi olmak üzere 4 daireden kurulu Temyiz Heyeti (Yargıtay) oluşturulmuştur. Ancak İstanbul'da bulunan Yargıtay da bu sırada varlığını sürdürmüştür. 04.11.1922 tarihinde İstanbul'un Milli Hükümet buyruğu altına girmesi sonucu her iki Yargıtay'ın birleştiği hususu İstanbul'daki Yargıtay'da bulunan dosyaların Sivas'taki Yargıtay'a gönderilmiş olmasından anlaşılmaktadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU VE ESKİŞEHİRDE TEMYİZ MAHKEMESİ DÖNEMİ (1923-1935)

14.11.1923 tarihli ve 371 sayılı yasa ile Yargıtay'ın Sivas'tan Eskişehir'e nakli ile birlikte bazı yapısal değişiklikler de getirilmiştir.

4 Sayılı yasada belirtilen Hukuk, Ceza, Şer'iye ve Dilekçe Dairesine ilaveten, bu yasanın ikinci maddesinde Sulh Dairelerinden de söz edilmesi Yargıtay'daki Daire sayısının artırılmış olduğunu göstermektedir.
Dairelerde bir başkan ve dört üyenin bulunacağı hükmü bu yasada da tekrar edilmiş, Birinci Başkanlığın, Adalet Bakanı tarafından başkanlardan birisine tevdii edileceği ve seçilen Birinci Başkanın kendi Dairesi ve Genel Kurula başkanlık edeceği kuralına yasanın üçüncü maddesinde değinilmiştir.

Yasa ile getirilen yenilikler ise; Yargıtay'da üç yedek üyenin bulunması, bir Yargıtay Başsavcı Başmuavini bulunacağı, Başsavcı muavini sayısının ikiden dörde çıkarılması ayrıca her dairede lüzümu kadar başmümeyyiz, mümeyyiz ve katiplerin bulundurulması olarak göze çarpmaktadır. Mümeyyizler Dairede yazılan yazıları düzeltmekle görevli kişilerdir.

Bu Yasa ile getirilen yeni hükümlerle, 4 sayılı yasa hükümlerinin birbirine aykırı olması durumunda, 4 sayılı yasanın aykırı olan hükümleri mülga sayılmıştır. Bu bağlamda, aykırı olmayan 4 sayılı yasa hükümlerinin geçerli olduğu anlaşılmaktadır.

Yargıtay'ın Eskişehir'de faaliyete başlamasından sonra, 08.04.1924 tarih ve 469 sayılı yasa ile mevcut olan Şer'iye Dairesi kaldırılarak Hukuk Dairesi sayısı Dilekçe Dairesi sayısı ikiye çıkarılmıştır.
Şer'iye Dairesinin kaldırılmasına ilişkin bu değişikliğin, halifeliğin kaldırılmasından hemen sonra yapılmış olması, Türkiye Cumhuriyetinde din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına yönelik iradenin önemli bir göstergesidir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında; Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu üzerine çalışmalar yapması üzere iki komisyon kurulmuştur: Ahkam-i Şahsiye ve Vacibat. Ancak komisyonların hazırladıkları tasarılar ile devrimlerin bağdaşmadığına inanan Cumhuriyet Hükümeti, İsviçre Medeni Kanununun ve Borçlar Kanununun, bazı değişikliklerle, bütün olarak alınıp benimsenmesine karar vermesi sonucu  her iki Kanun da 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk Ceza Kanunu, 1889 tarihli İtalyan Ceza Kanununun benimsenmesiyle 1 Mart 1926 tarihinde kabul edilmiştir. Ticaret Kanunu 29 Mayıs 1926 tarihinde kabul edilmiş ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret'in yenilenmesi amacıyla 1916 yılında hazırlanan bir projeden esinlenilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Neuchâtel Kantonu Hukuk Usulü Kanunu örnek alınarak hazırlanmış ve Ekim 1927'de yürürlüğe girmiştir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1877 tarihli Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu örnek alınarak hazırlanmış ve 20 Ağustos 1929 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Deniz Ticareti Kanunu, Alman Hukukundan esinlenilerek hazırlanmış ve 13 Mayıs 1929 tarihinde kabul edilmiştir. İcra ve İflas Kanunu, İsviçre'deki İcra ve İflas Kanununun benimsenmesi yoluyla hazırlanmış ve 4 Eylül 1932 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

766 SAYILI HAKİMLER KANUNU İLE GETİRİLEN YENİLİKLER VE BU DÖNEMDE YARGITAY

20.03.1926 tarihinde çıkarılan 766 sayılı yasaya kadar hakimlerin seçimi, dereceleri, terfileri, ödüllendirilmeleri ve soruşturmalarına ilişkin olarak geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir özel yasa çıkarılmamıştır. Bu yasa ile hakimlere ilişkin düzenlemelerden başka geçici maddeler başlığı altında yazılı otuzyedinci maddede Temyiz Mahkemesi'nin (Yargıtay'ın) "Cumhuriyet Merkezi"ne gelmesinden de bahsedilmiştir.

834 SAYILI MAHKEME-İ TEMYİZ TEŞKİLATININ TEVSİİNE DAİR KANUN DÖNEMİ

766 sayılı Hakimler Kanunundaki yukarıda açıklanan düzenlemelerden kısa bir süre sonra çıkarılan 834 sayılı "Mahkeme-i Temyiz Teşkilatının Tevsiine Dair Kanun" adıyla çıkarılan yasaya göre Yargıtay'daki Daire sayısı üç Hukuk ve üç Ceza Dairesi olmak üzere altıya çıkarılmış, bu Dairelerden her birinin görevinin 834 sayılı bu yasa, Yargılama Usulü ve Sulh Hakimleri Kanunu ile belirleneceği ifade edilmiştir. 

YÜCE DİVAN

İlk 1876 yılında kabul edilen Anayasa ile yargı sistemimize girmiştir. Divan-ı Ali 30 üyeden oluşmaktaydı. Bunlardan onu Heyeti Ayân (padişah tarafından seçilen meclis üyesi) onu Danıştay onu da Yargıtay ve İstinaf reis ve üyelerinden kur'a ile seçilerek atanırlardı.

Divan-ı Ali iki bölümde Divanı İthamiye, Divan-ı Hüküm.

Divan-ı ithamiye dokuz üyeden oluşurdu. Üçü heyeti ayan, üçü Danıştay, üçü Yargıtay ve İstinaf üyelerinden olmak üzere Divan-ı Ali üyeleri arasından kura ile seçilirdi.

Divan-ı Hüküm; yedisi Heyeti Ayan, yedisi Danıştay, yedisi de Yargıtay ve İstinaf üyelerinden olmak üzere 21 Divan-ı Ali üyelerinden oluşurdu.

Divan-ı Ali'nin görevleri; Bakanlar ile Yargıtay Başkan ve üyelerinin ve padişahın kendisini ve makamını tehlikeye sokmaya teşebbüs edenleri yargılamaktı.

1876 Anayasası 20.04.1924 tarihinde kabul edilen yeni Anayasa ile kaldırılmış, Divan-ı Ali'nin de yapısı değişmiştir.

1924 Anayasasına göre Yüce Divan gerektiğinde TBMM.nce kurulmaktaydı.

Görevi; Bakanları, Yargıtay ve Danıştay Başkan ve Üyeleri ile Cumhuriyet Başsavcısını görevlerinden doğacak işler nedeniyle yargılamaktı.

1924 Anayasası gereğince Yargıtay Genel Kurulunca seçilen 11, Danıştay Genel Kurulunca seçilen 10 kişi kendi aralarında Başkan ve Başkanvekilini seçerlerdi. Başsavcı, Yüce divanda Savcı olarak görevliydi.

Yüce Divan görevi, 1961 Anayasası ile Anayasa Mahkemesine verilmiştir.

1221 SAYILI TEMYİZ MAHKEMESİ TEŞKİLATINA DAİR KANUN DÖNEMİ (1928-1973)

11.04.1928 tarihinde çıkarılan 1221 sayılı yasa ile Yargıtay'ın yapısı ve işleyişi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler dairelerin sayısına ve görev alanlarına da etkili olmuştur.

834 sayılı yasa döneminde Hukuk ve Ceza bölümünde üçer daire olmak üzere toplam altı daire mevcut iken hem hukuk dairelerine hem de ceza dairelerine birer daire eklenmek sureti ve ile Yargıtay'daki daire sayısı sekize, ticaret dairesi ile birlikte toplam daire sayısı ise dokuza çıkarılmıştır.

7264 Sayılı ve 11.05.1959 Tarihli "Temyiz Mahkemesi Teşkilatına Dair 1221 Sayılı Kanunun 1, 3 ve 4 üncü maddelerinde tadilat yapılmasına Dair Kanun" İle Yapılan değişikliklere gelince;
Bu yasa ile öncelikle 1221 sayılı yasanın 5859 sayılı kanunla Yargıtay'da bulunan hukuk dairelerinin sayısı sekize çıkarılmış ve bu dairelerin görev alanlarının 7264 sayılı bu kanun ve Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü kanunları ve İcra ve iflas Kanunu ve özel yasalarla düzenlendiğine işaret edilerek dairelerin görev alanları tek tek belirtilmiştir.

Temyiz Mahkemesi Teşkilatına Dair 1221 sayılı Ka- nunun değişik l, 2, 3 ve 4. maddelerinde değişiklik yapılmış ve yasaya yeni bir madde eklenmiştir. Değiştirilen 1, 2, 3 ve 4. maddeler ile eklenen maddeye göre;
Yargıtay 9 Hukuk, 7 Ceza, l Ticaret ve l İcra İflas Dairesinden kurulu olup, dairelerden her birinin görevi, bu kanun ve Hukuk ve Ceza Yargılama Usulü Kanunları ve İcra ve İflas Kanunu ve özel kanunlarla belli edilmiştir.

Yargıtay Haberleri

 • Yargıtay müzakerelere başlıyor

  Gündem, 01 Haziran 2020

  Yargıtay müzakerelere başlıyor

  Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi. Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

 • Milyonları ilgilendiren tazminat kararı

  Sosyal Güvenlik, 30 Mayıs 2020

  Milyonları ilgilendiren tazminat kararı

  Bir aylık maaş alacağının olduğunu öne süren işçi, istifa etti; ancak kıdem tazminatını alamadı. İşçiyle işveren mahkemelik oldu. Davaya son noktayı koyan Yargıtay; işçinin maaş, prim, fazla mesai ücretinin ödenmemesi halinde haklı fesih yoluyla istifa edebileceğini ve kıdem tazminatı alabileceğine hükmetti.

 • Hepsi silah!

  Gündem, 26 Mayıs 2020

  Hepsi silah!

  Kül tablası, kemer, televizyon kumandası, dal parçası, tuğla, bardak…Yargıtay, tartışma esnasında taraflardan birinin yaralanmasına neden olan tüm bu eşyaların silah olarak kabul edileceğine karar verdi.

  Dikkat! Aylığınız kesilebilir

  Sosyal Güvenlik, 22 Mayıs 2020

  Dikkat! Aylığınız kesilebilir

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), boşandığı kocası 1.5 yıl başka kadınla evli kaldığı halde sonradan kocasıyla birlikte yaşadığı iddia edilen kadına babasından bağlanan yetim aylığını iptal etti. Ödenmiş aylıkları da geri istedi. Yargıtay, eski kocasıyla birlikte yaşadığı tespit edilen kadının emekli aylığının iptal edilmesini ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra aldığı yetim aylığını da iade etmesini kararlaştırdı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

  Mobbingde çalışanlara ispat kolaylığı

  Sosyal Güvenlik, 20 Mayıs 2020

  Mobbingde çalışanlara ispat kolaylığı

  Mobbing (psikolojik taciz) çalışma hayatının en önemli sorunlarından birini oluşturuyor. İşyerinde çalışma barışını bozan mobbinge maruz kalan çalışanlar, haklarını ararken geçmiş yıllarda daha çok zorlanıyorlardı. Çalışanların mobbingi ispatlamaları bekleniyordu. İddiasını ispatlayamayan çalışanlar, yargıdan elleri boş dönüyordu. Yargıtay’ın son yıllarda “yaklaşık ispat” ilkesini uygulamaya başlamasıyla çalışanların mobbing ile mücadelede eli güçlendi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, mobbinge uğrayan çalışanların haklarını yazdı

 • İşçisine ayrımcılık yapan işveren tazminat öder

  Sosyal Güvenlik, 14 Mayıs 2020

  İşçisine ayrımcılık yapan işveren tazminat öder

  Koronavirüs dolayısıyla iş yerlerinde işçilerin bir kısmı evden veya işyerinde çalıştırılarak ücreti ödenirken, bir kısmı ücretsiz izne çıkartılıyor veya kısa çalışma ödeneğine yönlendiriliyor. Ücretsiz izne çıkartılan veya kısa çalışma kapsamına alınan işçilerin gelirlerinde büyük kayıp oluşuyor. Aynı birimdeki işçiler arasında bu konuda ayrım yapan işverenlere yönelik önümüzdeki dönemde davalar gündeme gelebilir. İşverenin ayrımcılık yaptığını kanıtlayan işçi, diğer haklarına ilave olarak dört aya kadar ücret tutarında tazminat alabilir. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, işverenin işçilerine eşit davranma yükümlülüğüne ilişkin merak edilenleri yazdı

 • Yargıtay'da önemli seçim! Yeni başsavcı belirlenecek!

  Gündem, 11 Mayıs 2020

  Yargıtay'da önemli seçim! Yeni başsavcı belirlenecek!

  Yeni Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapılacak. 7 adayın yarışacağı seçimde en fazla oyu alan 5 isim Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu isimlerden birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atayacak

 • Yargıtay'dan Demirtaş tebliğnamesi

  Gündem, 11 Mayıs 2020

  Yargıtay'dan Demirtaş tebliğnamesi

  Yargıtay, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen 4 yıl 8 aylık cezanın bozulmasını istedi.

  Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

  Gündem, 09 Mayıs 2020

  Yargıtay televizyon kumandasını silah saydı

  Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir kişinin başına atılarak yaralanmasına neden olan televizyon kumandasını silah olarak kabul etti.

  Yargıtay'dan erteleme kararı!

  Gündem, 30 Nisan 2020

  Yargıtay'dan erteleme kararı!

  Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında duruşmaların 15 Haziran, müzakerelerin ise 31 Mayıs'a kadar ertelenmesine karar verdi. İnfaz düzenlemesine yönelik kanunla ilgili işler yönünden gerekli tedbirler alınacak. Kurul ve daireler ile kalemlerin çalışmasında yeterli personel görevlendirilecek, tüm sağlık önlemleri yerine getirilecek.

 • Yargıda eski yeni memur ayrımı

  Sosyal Güvenlik, 23 Nisan 2020

  Yargıda eski yeni memur ayrımı

  1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlayan memur ve diğer kamu görevlileri ve bunların emeklileri ile bu tarihten sonra çalışmaya başlayanlar sosyal güvenlik mevzuatı yönünden farklı kurallara tabi bulunuyor. Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işlemleriyle ilgili davaların iş mahkemelerinde mi yoksa idari mahkemelerde mi açılması gerektiği konusunda da tereddütlere yol açıyor. Y§argıtay, bu konudaki tereddütleri giderecek önemli bir karar verdi. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

 • Yargıtay'dan 1 milyon 164 bin lira

  Gündem, 22 Nisan 2020

  Yargıtay'dan 1 milyon 164 bin lira

  "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için tüm Yargıtay personelinden destek isteyen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, toplanan 1 milyon 164 bin 96 liranın kampanyaya aktarıldığını bildirdi. Başkan Akarca, "Bir millet olmanın en büyük göstergelerinden biri de zor günlerde bu dayanışmanın gösterilmiş olmasıdır. Büyük bir duyarlılıkla, heyecanla, şevkle bu kampanyaya destek vermiş olmaları nedeniyle tüm Yargıtay ailesine şükranlarımı sunuyorum" dedi. Yeni infaz düzenlemesini değerlendiren Yargıtay Başkanı "Yeni infaz yasası kapsamında Yargıtay'da da tahliye kararları verilmeye başlandı. Bu kişilerin ileride mağdur olmamaları için tüm tedbirler alınmıştır" diye konuştu

 • İşvereni yıllık izin vermeyen işçi istifa edebilir mi?

  Sosyal Güvenlik, 21 Nisan 2020

  İşvereni yıllık izin vermeyen işçi istifa edebilir mi?

  Yıllık izin kullanımı yaz dönemlerinde işçi ile işveren arasındaki tartışma konularının başında yer alır. İşçi kendi belirlediği tarihte izne çıkmak, işveren ise izin tarihini kendisi belirlemek ister. Çalışanlar yıllık ücretli izin verilmediği gerekçesiyle iş akdini feshedebiliyor. Peki işveren yıllık ücretli izni kullandırmadığı gerekçesiyle çalışanlar iş akdini feshettiğinde hangi durumda kıdem tazminatı alabilirler? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, yıllık ücretli izin kullandırılmaması konusunu Yargıtay kararları ışığında ele aldı

  Yargıtay’dan ücretsiz izin kararı: İşçiyi haklı buldu

  Sosyal Güvenlik, 09 Nisan 2020

  Yargıtay’dan ücretsiz izin kararı: İşçiyi haklı buldu

  Koronavirüs dolayısıyla tatil edilen iş yerlerinde çalışanların bir kısmı kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak. Kısa çalışma ödeneği alamayan, işveren tarafından ücret ödenmeyen işçiler ise fiilen ücretsiz izne çıkmış olacak. Zorlayıcı sebeple faaliyetine ara verilen iş yerinde sözleşmesi askıya alınarak ücretsiz izne çıkartılan işçiler iş akdini haklı sebeple feshedebiliyor. Bu durum, koronavirüs tedbirleri sonrasında işveren açısından hem kıdem tazminatı yükü ortaya çıkartacak, hem de kalifiye elemanlarını kaybetmesine neden olacak. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

  'Taksir'le değil, kasten!

  Gündem, 06 Nisan 2020

  'Taksir'le değil, kasten!

  Katıldığı sünnet düğününde silahla havaya ateş eden maganda, tutukluk yapan tabancasıyla oynarken misafirlerden bir genci vurdu. Mahkemenin 'taksirle yaralama' suçundan mahkum ettirdiği magandaya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay yerel mahkemenin taksirle yaralama kararını bozarak, sanığın kasıtla yaralama suçundan hüküm giymesini istedi.

 • Tokatçı gaspçı hakkında flaş karar!

  Gündem, 02 Nisan 2020

  Tokatçı gaspçı hakkında flaş karar!

  Bursa'da, gece yarısı işten evine dönen gencin önünü kesip, bıçakla tehdit ettikten sonra tokat atıp telefonunu gasp eden sanık hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Yağma' suçundan açılan davadan çıkan kararı ilişkin savcı temyiz başvurusunda bulununca devreye Yargıtay 6. Ceza Dairesi girdi. Daire, tokat atarak cep telefonunu alan sanığın 'yağma' suçunu işlediğine hükmetti

 • Yargıtay'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

  Gündem, 01 Nisan 2020

  Yargıtay'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

  Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, üye, hakim ve savcıların en az 1000, kurum personelinin ise en az 100 lira yardımda bulunmalarını istedi. Gönüllülük esasına göre toplanacak yardımlar 20 Nisan'da kampanya hesabına aktarılacak

 • Yargıtay affetmedi! Tazminatsız kovulma...

  Sosyal Güvenlik, 27 Mart 2020

  Yargıtay affetmedi! Tazminatsız kovulma...

  İş arkadaşına cinsel tacizde bulunanlar hem işini kaybediyor, hem de yıllarca çalıştıkları iş yerinden tek kuruş kıdem tazminatı alamıyorlar. İş Kanunu, tacize uğrayan çalışanlara da işverenin gerekli önlemi almaması halinde iş akdini fesih hakkı tanıyor. Yargıtay, iş arkadaşı kadına SMS ile mesaj gönderen ve kadının tepki göstermesi üzerine özür dilediği halde işten atıldığı gerekçesiyle işverenin tazminat ödemesini öngören yerel mahkeme kararını bozdu. Yargıtay, iş yerinde taciz ile ilgili tüm çalışan ve işverenlere ders niteliğinde bir karara imza attı. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

  Yargıtay Başkanı'ndan ilk mesaj

  Gündem, 26 Mart 2020

  Yargıtay Başkanı'ndan ilk mesaj

  Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Ülke genelinde adaletin sağlanmasını temin etmek için yargılama faaliyetlerinin, hukuk devleti gereklerine uygun bir biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve etkin bir Yüksek Mahkeme olarak yer alma vizyonu ile tarafımdan onurla üstlenilmiş olan bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum" dedi.