Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    KASTAMONU ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
    SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
    DOSYA NO İLİ İLÇESİ KÖY / MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HAZİNE HİSSESİ
    (m²)
    CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
    37010108133 Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1498 7 1.199,00 1.187,00 Arsa Ayrık Nizam 5 Katlı Konut Alanı 13.651.000,00 1.365.100,00 30.07.2024 14:00
    1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malın satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (Milli Emlak Müdürlüğü) Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:57 Merkez/KASTAMONU adresindeki binasında bulunan ihale salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
    2- İhalelere katılacakların;
    a) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
    b) İhalesine girecekleri taşınmaz dosyasının hizasında belirtilen ve Kastamonu Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminat bedelini yatırdıklarına dair vezne alındısını yada teyit yazısı ile birlikte Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz (banka şubelerince verilen teminat mektuplarının toplamı ile aynı şube limitlerini gösterir limit içi olarak düzenlenmiş ve işin özelliği belirtilmiş) teminat mektuplarını yada Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl dövizi,
    c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı fotokopisini veya Nüfus Kayıt Örneğini) vekaleten ihaleye katılacakların ise noter tasdikli vekaletnameyi,
    d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
    e) Taşınmaz satış ihalelerine ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b) veya (c) maddesinde istenen tüm belgeleri, ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
    3- İhale ile ilgili şartname ve gerekli diğer bilgiler mesai saatleri içerisinde Kastamonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.
    4- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ( K.D.V., Karar Pulu ve Tapu Harcı ) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
    5- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
    6- 4706 sayılı Kanunun 5'inci maddesi gereğince; Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. (Satış bedelinin Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda 5.000,00-(Beşbin) TL'yi, bu sınırlar dışında ise 1.000,00-(Bin) TL'yi aşması ve talep edilmesi halinde, bedelin 1/4'ü peşin, kalanı en fazla iki yılda, yürürlükteki kanuni faiz oranı uygulanmak suretiyle taksitle ödeme yapılabilecektir.)
    7- Posta ile yapılacak müracaatlarda 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmayan teklifler ve 38. maddeye göre ihale saatine kadar verilmeyen teklifler ile postadaki gecikmeler ve de faks ve elektronik postayla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
    8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
    9- Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://kastamonu.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden görülebilir. (Bilgi İçin İletişim Tel : 0 366 214 10 59)
    İLAN OLUNUR
    #ilangovtr
    #Basın no ILN02055579
    Yazı Boyutu