Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    AFYON SUSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
    ARSA SATIŞ VE DÜKKAN KİRA İHALE İLANI


    Madde 1- Belediyemiz ait olan 8 adet arsa ve 2 adet dükkan kiralama işi belediyemiz gelirlerini artırmak maksadıyla 27.02.2024 Salı günü saat 11.00 ve 15.00’da yapılacak ihale yapılacaktır.

    Madde 2- Satış İhale, 27.02.2024 Salı günü saat 11.00’de kiralama ihalesi saat 15.00 ‘de Belediyemiz Binası Encümen Toplantı Salonunda, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri çerçevesinde (Açık Arttırma suretiyle), Encümen huzurunda yapılacaktır.

    Madde 3- Belediye ait arsaların ve dükkanların muhammen bedelleri ve ihaleye girilmesi için yatırılması gereken teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

    SIRA NO

    ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ M² ÜST YAPI
    BİNA
    Muhammen Bedel Geçici Teminat
    1 258 1437 2.442,48 - 4.884.960,00TL 147.000,00TL
    2 141 10 668,10 500.000,00 1.836.200,80TL 56.000,00TL
    3 343 2 6.874,80 - 3.437.400,00TL 104.000,00TL
    4 247 9 1.591,63 - 2.785.352,50TL 84,000,00TL
    5 161 179 449,81 - 404.829,00TL 5.000,00TL
    6 161 180 117,78 - 106.002,00TL 5.000,00TL
    7 141 9 246,06 - 307.575,00TL 9.500,00TL
    8 291 1 702,39 - 667.270,50TL 20.500,00TL

    SIRA NO İŞYERİ NO KİRA SÜRESİ MUHAMMEN
    BEDEL
    GEÇİCİ TEMİNAT
    1 BA-2/6 3 YIL 90.000,00TL (Kdv Dahil) 3.000,00TL
    2 BA-2/4 3 YIL 36.000,00TL (Kdv Dahil ) 1.500,00TL    Madde 4-A- İhaleye katılacak olan (Gerçek Kişiler)

    1. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış İkametgah Belgesi.
    2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
    3. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuz
    4. Şartname satın alındığına dair belge.
    5. Vekaleten ihaleye katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.
    6. Son 1Yıl içinde alınmış noter onaylı imza sirküsü
    7. Adli Sicil Kaydı belgesi
    8. Belediyeye Borcu olmadığına dair belge

    B- Tüzel Kişiler


    1-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter onaylı İmza Sirküleri.
    2- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge.
    3- Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu
    4- Ticaret Sicil Gazetesi
    5- Ortak Girişimciler için noter onaylı ortaklık beyanı.
    6- Şartname satın alındığına dair belge
    7- Tebligat için adres beyanı
    8- Vekâleten ihaleye katılınması halinde noter tasdikli vekâletname
    9-Şirket müdürü ve ortaklarının Adli Sicil Kaydı belgesi
    10- Belediyeye Borcu olmadığına dair belge

    Madde 5- Geçici ve Kesin Teminat olarak Kabul edilecek değerler:

    1. Tedavüldeki Türk parası
    2. Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

    Madde 6- İsteklilerin, istenilen belge ve evrakları, sıralı ve kapalı zarf içinde mühürlü olarak 27.02.2024 Salı günü saat 10.30 a kadar, Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. Belirtilen saatten sonraki başvurular kabul edilmez.
    Madde-7- İhale ilgili her ödemler Susuz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İban Numaralarına yatırılacaktır.
    Madde-8- Şartname satış bedeli 1.000,00 TL. dır.
    Madde-9- İhaleye teklif vereceklerin şartnameyi satın alması zorunludur.
    Madde-10- Her türlü ihtilafların hal mercii Afyonkarahisar Mahkemeleri ve İcra daireleridir


    Mehmet SELEK
    Belediye Başkanı

    #ilangovtr
    #Basın no ILN01981654
    Yazı Boyutu