Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

    ÖZET BİLGİLER

    Sunum Para Birimi 1.000 TL

    Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2023 / 6 Aylık

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET

    2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR

    3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 91,86

    4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 1.986.623

    5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 1.396.362

    1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri

    EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

    1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? EVET 3

    2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? EVET 3

    3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? EVET 3

    2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri

    EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

    1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

    2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

    3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

    A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 5.295.863

    2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    TOPLAM 5.295.863

    B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 323.378

    2) Finansman Gelirleri 0

    3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

    4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 314.989

    5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0

    TOPLAM 638.367

    C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 466.547

    3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0

    5) SGK prim gelirleri 0

    6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 0

    7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    8) Konusu kalmayan karşılıklar 0

    9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 515

    11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0

    13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0

    14) Dava gelirleri 0

    15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0

    16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 15.826

    TOPLAM 482.888

    Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama Sabit kıymet satış geliri ve diğer muhtelif gelirlerden oluşmaktadır.

    D) TOPLAM GELİRLER

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Hasılat 5.295.863

    2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 323.378

    3) Finansman Gelirleri 0

    4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 314.989

    5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

    6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 0

    TOPLAM 5.934.230

    4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)

    E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Nakit ve Nakit Benzerleri 2.599.788

    2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 18.476

    4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0

    6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0

    TOPLAM 2.618.264

    F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Çekler 82.866

    2) Kasa 206

    3) Vadesiz mevduat hesapları 548.306

    4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 0

    5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 263

    6) Kredi kartı alacakları 0

    7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    TOPLAM 631.641

    Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama

    G) TOPLAM VARLIKLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    Toplam Varlıklar 12.277.383

    5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)

    H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.325.151

    2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0

    3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 71.211

    4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 5.590.185

    TOPLAM 6.986.547

    I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0

    2) Katılım bankalarından alınmış krediler 0

    3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0

    4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 5.590.185

    TOPLAM 5.590.185

    Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama Ödenecek vergi/harçlar ve diğer çeşitli borçlardan oluşmaktadır.

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187788

    BIST

    Yazı Boyutu