Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )

    ÖZET BİLGİLER

    Sunum Para Birimi 1.000.000 TL

    Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2023 / 6 Aylık

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET

    2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? EVET

    3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 25,54

    4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 1.277.151

    5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 1.436.480

    1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri

    EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

    1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR

    2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? EVET 3 - İlgili maddede faaliyet konusu sınırlanmaksızın çeşitli şirketlere ortak olunabileceği belirtildiğinden soru evet olarak cevaplanmıştır

    3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? EVET Yapı Kredi Bankası, Divan gibi bazı bağlı ortaklıklarımızın esas sözleşmelerinde bu nitelikte faaliyetlere atıf bulunmaktadır.

    2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri

    EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI

    1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? EVET 19

    2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR

    3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)

    A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 117.764

    6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0

    TOPLAM 117.764

    B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.823

    2) Finansman Gelirleri 28.599

    3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0

    4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 405

    5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 9.641

    TOPLAM 53.468

    C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 29.628

    3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.924

    4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0

    5) SGK prim gelirleri 0

    6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 0

    7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    8) Konusu kalmayan karşılıklar 730

    9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 88

    11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0

    13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0

    14) Dava gelirleri 0

    15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 0

    16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    TOPLAM larak katılım finans ilkelerine aykırı nitelikte faizli faaliyetlerinin yoğun olması sebebiyle belirtilen endeks katılım kriterlerini sağlaması mümkün olmadığından, minimal tutarda olan ve veri tabanımızda halihazırda mevcut olmayan bağlı ortaklıklarımızın bu gelirleri yukarıda 3A numaralı bölümdeki tablolarda ayrıca belirtilmemiştir. 3A numaralı bölümdeki ilgili tablonun altında açıklama alanı bulunmaması nedeniyle söz konusu bilgiler burada belirtilmiştir.

    D) TOPLAM GELİ

    TOPLAM 543.770

    4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)

    E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Nakit ve Nakit Benzerleri 212.434

    2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 334.157

    3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplaı 0

    6) Kredi kartı alacakları 0

    7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 7.043

    TOPLAM 91.695

    Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama İlgili tutar bloke mevduatları içermektedir.

    G) TOPLAM VARLIKLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    Toplam Varlıklar 1.999.205

    5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)

    H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 98.309

    2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 136.564

    3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 194.102

    4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 16.753

    5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 983.978

    6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 15.578

    TOPLAM 1.445.284

    I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR

    KALEM ADI TUTAR

    1.000.000 TL

    2023 / 6 Aylık

    Konsolide

    1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 6.937

    2) Katılım bankalarından alınmış krediler 1.867

    3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0

    4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0

    TOPLAM 8.804

    Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179374

    BIST

    Yazı Boyutu